Formulieren

De onderstaande formulieren worden gebruikt op de website. Per formulieren geven we aan:

• Welke gegevens we verwerken
• Met welk doel we deze gegevens verwerken

Het contact formulier
Naam, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt t.b.v. de nieuwsbrief en de mogelijkheid om contact op te nemen met Practicum Print Management B.V.

Tot wanneer blijven de gegevens bewaard?

De opgeslagen gegevens bevatten geringe minimale gevoelige informatie. Omdat we analyses ook willen doen in de toekomst en deze willen vergelijken met de gegevens van vandaag, bewaren we de gegevens oneindig, tenzij dit hieronder anders staat aangegeven.

Indien u wilt dat uw gegevens tussentijds alsnog verwijderd worden, dan kunt u dit ons laten weten via e-mail, telefoon of brief.

Privacy Policy

Practicum Print Management BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Practicum Print Management BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich enkel tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Practicum Print Management BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Practicum Print Management BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinde;
• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Practicum Print Management BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Practicum Print Management BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Practicum Print Management BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Practicum Print Management BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;
• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Practicum Print Management BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Practicum Print Management BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

•Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Practicum Print Management BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Practicum Print Management BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Practicum Print Management BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Practicum Print Management BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Salarisgegevens;
• Kopie ID;
• BSN-nummer;
• Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Practicum Print Management BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo kunnen maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving voor bestelportals;
• Het verzorgen van mailingen en nieuwsbrieven.
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Practicum Print Management BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens Practicum Print Management BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Practicum Print Management BV Torenstraat 22a
3764 CM Soest
Tel. 035-6012100
www.practicum.nl

 

 • design & studio

 • Een website of logo ontwerp, complete huisstijl of een magazine. Van creatie tot presentatie.

 • print management

 • Niet alles produceren wij zelf. Maar wij weten waar we het vandaan moeten halen. De beste kwaliteit tegen de juiste prijs.

 • social media & e-marketing

 • Zonder kunnen we niet meer. Online willen wij zijn. Snel zien wat er gebeurt in de wereld. Zorg dat je gezien wordt in de cloud. Of het nu je nieuwe product is of je nieuws wilt delen, wij hebben de kennis en regelen het. Lekker makkelijk en volgens heldere afspraken. 

 • foliedruk

 • Retro zou je het bijna kunnen noemen. Terug van weggeweest. Geeft extra waarde aan je tactiel uitingen en maakt het verschil. Maak een afspraak met een van onze dirigenten en laat je inspireren met wat je te zien krijgt. 

 • digital print

 • Digitaal printen daar zijn wij sterk in. Het liefst op onze HP Indigo voor de allermooiste kwaliteit. Met een enorme keuze aan papier in diverse diktes en gramsgewichten. Glanzend of mat, zwart/wit of kleur. Het maakt ons niet uit. Als we het maar voor u mogen doen. Snel en goed daar gaat het om.

 • offset print

 • Dat doen we in eigen huis. Op onze Heidelbergers. Met gedreven goed opgeleide vakmensen. Dagelijks de meest uiteenlopende producten in opvallende ontwerpen. Dat maakt het vak zo mooi. 

 • sign & display

 • Een beurs of een presentatie? Laat je inspireren door de vele mogelijkheden. Wij verzorgen het. Van belettering tot t-shirt, van koffiemok tot fotopresentaties.

 • XXL printing

 • Tot hoeveel meter wilt u gaan? Vraag het ons en wij verzorgen het. In eigen huis of bij een van onze partners. Gewoon omdat we het weten!

 • binding & fulfilment

 • Standaard met nietjes of toch liever een cahiersteek. Binden doen we in alle soorten en mogelijkheden. Voorzien van een insert los of geplakt of toch liever apart nagezonden. Deel ons je ideeën en wij denken met je mee. Samen komen we tot het beste effect.

 • warehouse & logistics

 • Neemt uw voorraad ook zoveel ruimte in? Wij slaan het voor u op. In ons eigen warehouse. Op de juiste temperatuur en verzekerd. Toch snel wat nodig? Maak gebruik van onze webportal en uw producten worden snel geleverd. Bellen mag ook, vinden we eigenlijk veel leuker. Persoonlijk en handig.  

over ons

Onze mensen maken ons bedrijf. Graag stellen wij er een aantal aan u voor. Zij hebben het meeste contact met onze klanten. De anderen van het team zorgen voor de gave content en mooie producten die wij voor u mogen maken. Wij zijn het die het verschil maken en de kwaliteit bewaken. Een gedreven team van bijna 25 professionals. Dat maakt het leuk en persoonlijk!


mvo

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en vinden dat MVO integraal onderdeel uit moet maken van de manier waarop wij handelen. De productiemethodes, ons bedrijfspand en de inkoop van materialen, grondstoffen en energie zijn leidend.

ISO 9001

Ons kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2015 geeft een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop de kwaliteit van onze diensten en producten tot stand komen. Sinds 19 januari 2017 is dit systeem weer gerevideerd volgens de laatste norm. Ons certificaatnummer is: SCCI-KMS:2013.01.03-R

ISO 14001

Het Milieuzorgsysteem ISO 14001:2015 is een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met de zorg voor relevante milieu aangelegenheden. Dit systeem voldoet sinds 19 januari 2017 weer volgens de laatste norm. Ons certificaatnummer is: SCCI-KMS:2013.01.05A1

FSC®

Het FSC-keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof voor (onder meer) het papier en papierproducten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Vanaf 24 januari 2017 is ons Certificaat vernieuwd en geldig tot 24 januari 2022. Ons Certificaatnummer is: SKH-COC-000518

HTTPS beveiligen van je website

Is je website nog niet beveiligd? Dit kun je doen door gebruik te maken van HTTPS. Hiervoor moet een SSL certificaat worden geïnstalleerd. Met dit certificaat versleutel je het verkeer tussen de website en je bezoekers. Voor derden is het dan onmogelijk om het verkeer op je website te onderscheppen. Een SSL certificaat verhoogt de privacy en veiligheid van je bezoekers. Sinds januari 2017 wordt door meerdere browsers een melding gestuurd als je gebruik maakt van een onveilige verbinding bij het invoeren van persoonlijke gegevens. Deze waarschuwingen zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Je website beveiligen met HTTPS Laat het ons weten en we regelen het.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving. Wil je onze Privacy Policy verklaring lezen klik hier. Heb je nog vragen, laat het ons weten en we zullen ze beantwoorden.

nieuws

is jouw website nog actueel?
Feestdagen openingstijden
Rotary Santa Run Hilversum
Je Kerstkaarten al besteld?

webshops

Kent u onze webshops al? Als u makkelijk en snel tegen scherpe prijzen drukwerk wilt bestellen dan doet u dat hier. En voor de grootste collectie unieke geboorte- en trouwkaarten klik dan op kaartmix.nl

inloggen bestel portal

Log hieronder in voor de visitekaartjes bestelportal of om uw voorraad te bestellen. Ook is dit print management. Heeft u nog geen inlog of bestelportal maar wel interesse, bel of mail ons en wij regelen het nog vandaag voor u.


 

 
 

inloggen ftp

Dit is de beveiligde omgeving waar u direct uw "zware" bestanden op onze server kunt plaatsen. Heeft u nog geen inlog, bel of mail ons en ook dit regelen wij binnen no-time.

 

 

contact

Practicum Print Management BV  |  Torenstraat 22a  |  3764 CM Soest  | 035 6012 100  |  | ma t/m vr 08.00 - 17.00 uur

KvK nr. 62483447  |  BTW nr. NL85.48.35.878.B01  | Leveringsvoorwaarden | Privacybeleid